Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elev på vaksenopplæringa

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Skulestart 2024-25

Vidaregåande opplæring for vaksne startar i september 2024 (veke 36) og held fram til juni 2025. 

Detaljert informasjon om oppstart kjem vår 2024

Vi tek atterhald om endringar.

Her er tilboda til vaksne skuleåret 2024-25.

Me tilbyr gratis opplæring i faga du treng for å få generell studiekompetanse etter 23/5 regelen. Faga er fordelt over 2 år.

Fagtilbodet kan endre seg når vi ser kva behov du som søkar har. Søk derfor så snart du kan og gi opp kva fag du treng.

Vi vurderer å sette opp nokre av faga på kveldstid. Når du søker kan du skrive i kommentarfeltet om du ønsker dag eller kveld.

Skuleåret 2024-25

 • Samfunnskunnskap
 • Engelsk
 • Norsk
 • Historie
 • Matematikk 1p og 2p

Me tek atterhald om endringar og tal søkjarar.

Skuleåret 2025-26

 • Norsk
 • Historie
 • Matematikk 1p og 2p
 • Naturfag

Alle fag kan få noko undervisning fredag på dagtid.
Me tek atterhald om endringar.

Informasjon om timeplan og frammøte kjem på nettsida når timeplanen for skulen er klar.

Oppstart i veke 36

Startar: September 2024 i veke 36
Omfang: 2-4 dagar avhengig av kor mange fag du skal ta
Stad: Stord vgs, Saghaugen
Tidsramme: 8.00 til 15.00 (dagtid) eller 15.00 til 21.00 (ettermiddag / kveld)

Me tilbyr generell studiekompetanse over to år, noko som gir redusert studiebelasting. Kvart studiekompetansefagfag kan gå over 1-3 dagar avhengig av timetal.

Dersom du likevel vil søke om å ta alle faga på eitt år må du rekne med full studiebelasting 5 dagar i veka.

Språktest

All undervisning er på norsk og me tilrår nivå B1 før du startar. Er du minoritetsspråkleg vil vi kalle deg inn til språktest før du får plass.

Spør oss

Dersom du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne kan du kontakte oss på e-post

Du kan og ta kontakt med rettleiingstensta i Vestland Sør

Me tilbyr opplæring i helse- og oppvekstfag Vg1-3 for vaksne. Du får opplæring i programfaga og fellesfaga. Opplæringa startar i august, dato kjem. Frå skuleåret 2024-25 vil dette tilbodet være organisert som mobulbasert fag- og yrkesopplæring (MFY).

Tid og stad

 • Start: September 2024, veke 36 
 • Stad: Stord vgs, Saghaugen

Programfaga
 • 4 modular som inneheld element av
  • Helsefremmande arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesliv i helsearbeidarfag

Detaljar om innhald i modulane kjem når læreplanane er klare våren 2024. 

Fellesfaga
 • Modul i norsk/samfunnskunnskap. 

Opplæringa skal skje i tett samarbeid med lærebedrifta (praksis). 

Krav til praksis i faget

Når læreplanane for modulbasert fag- og yrkesopplæring er klar våren 2024 vil det komme meir detaljar om krav til praksis i faget.

Modulstrukturert opplæring (MFY) er ein måte å organisere opplæring, fram mot fag- og sveinebrev på, som er betre tilpassa deg som vaksen sine behov, utgangspunkt og livssituasjon. Sluttkompetansen er den same som for ordinært løp. 
Hovudopplæringa vil skje meir i bedrift og mindre i skule. Du vil til dømes ha fire dagar i bedrift og ein dag på skule. MFY bygger på den kompetansen du har med deg inn i lærefaget.
MFY deler opplæringa inn i fem modular. Fire av modulane bygger på kompetansemåla på Vg3 nivå, men inneheld også enkelte kompetansemål frå felles- og programfaga frå Vg1 og Vg2. I tillegg er det ein modul i norsk og samfunnskunnskap / norsk og samfunnskunnskap for minoritetar.
Gjennom realkompetansevurdering kan du få godkjent kompetansemål i modulane. Når ein modul er gjennomført, blir denne godkjend med eit kompetansebevis. 
Modulane kan gjennomførast i den rekkefølge og i tid som passar for deg. Når alle modulane er gjennomført er du kvalifisert for fag- og sveineprøve. 

Språktest

All undervisning er på norsk og me tilrår nivå B1 før du startar. Er du minoritetsspråkleg vil vi kalle deg inn til språktest før du får plass.

Spør oss

Dersom du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne kan du kontakte oss på e-post

Du kan og ta kontakt med rettleiingstensta i Vestland Sør

​Me tilbyr opplæring i Vg2 helsearbeidarfag, 3-4 dagar i veka. Ein dag i veka er sett av til eigen praksis. Denne må du skaffe sjølv. Etter fullført Vg2 kan du gå to år i lære for å ta fagbrev som helsefagarbeidar.

Du må fullføre Vg1 helse- og oppvekstfag for å få plass på Vg2.

Undervising

 • Oppstart: September 2024, veke 36 (dato kjem)
 • Omfang: 3-4 dagar i veka på skulen over eitt år
 • Tid: Klokka 8.00 - 15.30
 • Stad: Saghaugen, Stord vgs
Programfag
 • Helsefremmande arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv i helsearbeidarfag
Fellesfag
 • Norsk
 • Samfunnsfag

I tillegg må du ha 316 timer relevant praksis for å få godkjent yrkesfagleg fordjuping (YFF) på Vg2.

Krav til praksis i faget (YFF)

Du treng godkjenning av faget yrkesfagleg fordjuping for å få godkjent opplæringa og søke læreplass i faget. Då treng du relevant yrkeserfaring i helse- og oppvekstfag. Kravet på Vg2 er 316 timer med relevant praksis dersom du skal få faget godkjent som privatist. Relevans blir vurdert i forhold til læreplan på Vg3. Du kan bruke tidlegare praksis eller skaffe praksis undervegs i utdanninga. På Vg1 er kravet 210 timer for å få godkjent YFF.

Les meir om krav til yrkesfagleg fordjuping her.

Språktest

All undervisning er på norsk og me tilrår nivå B1 før du startar. Er du minoritetsspråkleg vil vi kalle deg inn til språktest før du får plass.

Spør oss

Dersom du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne kan du kontakte oss på e-post

Du kan og ta kontakt med rettleiingstensta i Vestland Sør

Søkarar med vaksenrett blir prioriterte ved inntak, men alle kan søke. Vi tek atterhald om at det kan bli endringar i fagtilbodet. Du skal søke til Vestland fylkeskommune. Les meir om søknad og inntak.

Pc og lærebøker

Du må ha bærbar pc for å følge undervisninga på vaksenopplæring. Du kan bruke eigen pc eller kjøpe subsidiert pc gjennom fylkeskommunen sin innkjøpsordning.

Ho må anten ha operativsystem Windows (PC) eller OSX (Apple Mac). Les meir om kjøp av elev-pc på nettsida til Vestland fylkeskommune.

Lærebøker kan du låne gratis på skulebiblioteket.

Her kjem praktisk informasjon om vidaregåande opplæring for vaksne ved Stord vgs.

Brukar-ID

Vi ønsker og at alle første dag skal få registrere seg med brukar-ID for å få tilgang til timeplan og læringsverktøy på skulen. Til dette trenger du pc eller mobil.

Må ha eigen pc

Alle som tar vidaregåande opplæring må ha bærbar pc. Du kan bruke eigen pc eller kjøpe subsidiert pc gjennom innkjøpsordninga i Vestland fylkeskommune. Ordninga trer i kraft etter at du møter første skuledag.

Elevhjelp.vlfk.no

Har du problem med datamaskin eller andre digitale ting kan du få hjelp hos ikt-konsulentane. Du kan og ta kontakt dersom du har bestilt elev-pc, men ikkje fått. Du kan legge igjen ei melding på

Elevhjelp.vlfk.no

Dersom det hastar kan du ringe 53452075

Lærebøker

Du treng ikkje å kjøpa bøker når du er deltakar på våre kurs. Du får låna dei gratis gjennom skulebiblioteket. Nye elevar må signere ein elektronisk lånekontrakt for å låne bøker gjennom skulen. Til dette treng du MinID (til døme BankID på mobil eller liknande). Se bruksanvisning.

Lenke til elektronisk lånekontrakt

Slik kan du signere lånekontrakt (bruksanvisning)

Skulebibliotek

Skulebiblioteket her ved Stord vgs. finn du i kjellaren på Saghaugen. Her får du låne lærebøker og anna litteratur som kan vere av interesse. Skulebiblioteket er ope frå kl. 08.00 - 15.00 måndag til fredag.

Lånekassen

Du har sjølv ansvar for å søkja til Lånekassen. Skulen må bekrefta at du har møtt til skulestart.

VIKTIG: Hugs å skrive Stord vgs, og ikkje Stord Vaksenopplæring. Informasjon om lån og stipend for vaksne i Lånekassen.

Timeplan, karakterar og pålogging i VIS (Visma in School)

Skulen bruker eit nytt administrativt system. Her kan du mellom anna finne

 • timeplan
 • karakterar

Pålogging til VIS (Visma in School)

Eksamen

Les meir om standpunkt og eksamen på heimesida til Vestland fylkeskommune.

Som deltakar hos oss får du gratis eksamen.

Språktest for minoritetsspråklege

All undervisning er på norsk. Du må forstå norsk, og kunne lese, skrive og snakke norsk for å følge undervisninga. Me tilrår at du har nivå B1 før du startar.

Er du minoritetsspråkleg blir du kalla inn til språktest før inntak.

Les meir om språktest for minoritetsspråklege

Opphaldsløyve

Det er eit krav at du sender kopi av opphaldsløyve som har varigheit minst like lenge som kurset du ynskjer å delta på.

Studierettleiing

Lurer du på korleis du kan fullføre vidaregåande opplæring?

Vi kan hjelpe deg å kartlegge kva fag du treng for å få generell studiekompetanse eller ta fagbrev i eit yrke. Du kan og få svar på spørsmål om realkompetansevurdering og korleis du kan søke opplæring.

Kontakt oss på denne eposten vo.stv@vlfk.no

Du kan og ta direkte kontakt med rådgjevarane for vaksenopplæring i rettleiingstenesta Vestland sør

Agnete Naustdal Aase, e-post: agnete.naustdal.aase@vlfk.no

Torill Berge Nøstvåg, e-post: torill.berge.nostvag@vlfk.no

Meir informasjon om rettleiingstenesta kan du finne her. Rettleiingstenesta - Vestland fylkeskommune

Fleire opplæringstilbod for vaksne

Alle opplæringstilbod for vaksne i Vestland fylkeskommune

Her kan du søke

Du kan søke via søkemotoren vigo.no. Huske å velje søknad for vaksne / realkompetansevurdering. Det er Vestland fylkeskommune som handsamar søknaden. Her kan du lese meir om søknad og inntak.

Målgruppa er vaksne som ikkje har fullført vidaregåande opplæring og har vaksenrett, men alle kan søke. Opplæringa er gratis for alle om får plass. Søkarar med vaksenrett blir prioriterte.

Du kan søke heile året på alle fag.

Søk helst innan 1. mars.

 

Spør oss

Rettleiingstenesta kan hjelpe deg å kartlegge kva fag du treng for å få generell studiekompetanse eller korleis du kan ta fagbrev i eit yrke. Du kan òg be om realkompetansevurdering og hjelp til å søke.

Dersom du bur i Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Odda,  Stord eller Sveio kan du kontakte rettleiingstensta Sør for å få svar på spørsmål.

Rådgjevar Torill B. Nøstvåg

Rådgjevar Agnete N. Aase

Kontaktinformasjon til rettleiingstenesta, Vestland fylkeskommune

 

Her kjem praktisk informasjon om vidaregåande opplæring for vaksne ved Stord vgs.

Brukar-ID

Vi ønsker og at alle første dag skal få registrere seg med brukar-ID for å få tilgang til timeplan og læringsverktøy på skulen. Til dette trenger du pc eller mobil.

Må ha eigen pc

Alle som tar vidaregåande opplæring må ha bærbar pc. Du kan bruke eigen pc eller kjøpe subsidiert pc gjennom innkjøpsordninga i Vestland fylkeskommune. Ordninga trer i kraft etter at du møter første skuledag.

Elevhjelp.vlfk.no

Har du problem med datamaskin eller andre digitale ting kan du få hjelp hos ikt-konsulentane. Du kan og ta kontakt dersom du har bestilt elev-pc, men ikkje fått. Du kan legge igjen ei melding på

Elevhjelp.vlfk.no

Dersom det hastar kan du ringe 53452075

Lærebøker

Du treng ikkje å kjøpa bøker når du er deltakar på våre kurs. Du får låna dei gratis gjennom skulebiblioteket. Nye elevar må signere ein elektronisk lånekontrakt for å låne bøker gjennom skulen. Til dette treng du MinID (til døme BankID på mobil eller liknande). Se bruksanvisning.

Lenke til elektronisk lånekontrakt

Slik kan du signere lånekontrakt (bruksanvisning)

Skulebibliotek

Skulebiblioteket her ved Stord vgs. finn du i kjellaren på Saghaugen. Her får du låne lærebøker og anna litteratur som kan vere av interesse. Skulebiblioteket er ope frå kl. 08.00 - 15.00 måndag til fredag.

Lånekassen

Du har sjølv ansvar for å søkja til Lånekassen. Skulen må bekrefta at du har møtt til skulestart.

VIKTIG: Hugs å skrive Stord vgs, og ikkje Stord Vaksenopplæring. Informasjon om lån og stipend for vaksne i Lånekassen.

Timeplan, karakterar og pålogging i VIS (Visma in School)

Skulen bruker eit nytt administrativt system. Her kan du mellom anna finne

 • timeplan
 • karakterar

Pålogging til VIS (Visma in School)

Eksamen

Les meir om standpunkt og eksamen på heimesida til Vestland fylkeskommune.

Som deltakar hos oss får du gratis eksamen.

Språktest for minoritetsspråklege

All undervisning er på norsk. Du må forstå norsk, og kunne lese, skrive og snakke norsk for å følge undervisninga. Me tilrår at du har nivå B1 før du startar.

Er du minoritetsspråkleg blir du kalla inn til språktest før inntak.

Les meir om språktest for minoritetsspråklege

Opphaldsløyve

Det er eit krav at du sender kopi av opphaldsløyve som har varigheit minst like lenge som kurset du ynskjer å delta på.