Tilrettelagt opplæring

Meistring og utv 6.jpg

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring for elevar som har behov for det. Opplæringa er knytt opp mot eit utdanningsprogram og tar utgangspunkt i dei faga, eller delar av faga, som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Tilrettelagte grupper på Stord vgs er knytt opp til alle skulen sine utdanningsprogram i form av kvardagslivstrening, arbeidstrening og yrkesfagleg grunnutdanning.

Stord vgs er knutepunktskule for elevar som treng tilrettelegging i form av kvardagslivstrening.

Søknadsfristen er 1. februar.