Hopp til hovedinnhold

Betaling for ytingar

Ytingar det kan bli tatt betaling for

 
I skuleåret kan det verta aktuelt for elevane å betala for:
• Kopiering/papir
• Materiell som verkty, arbeidsklede m.m.
• Elevøvingar
• Mat og evt. andre utgifter

Elevar som ikkje har fylt 18 år, må ha underskrift frå foreldre/føresette. I innfordringsrutinane til Vestland fylkeskommune heiter det:
«Fødselsdato til private og føretaksnummer til offentlege skal førast på faktura. Det skal ikkje setjast fram krav mot mindreårige, dvs. personar som ikkje er fylte 18 år. Faktura til elevar under 18 år må stilast til ein av foreldra/føresette. Ver merksam på at i dette høve er det ein av foreldra/føresette sin fødselsdato som skal skrivast på fakturaen.»