Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet er skulen sitt viktigaste organ for elevmedverknad. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. Kvar klasse stiller med ein representant i elevrådet.

Elevrådet møtast ein gong i månaden, anten på Vabakkjen eller på Saghaugen. Styret i elevrådet består av sju elevar, og blir vald av elevrådet. Styret blir inviterte inn til møte med leiarteamet om lag to gonger i året, eller ved behov. Skuleleiinga er opptekne av at elevane skal bli høyrt i saker som er viktige for elevane. Møte i elevrådet gjev gyldig fråvær.

Elevrådskoordinator

Koordinator for elevrådet er sosialpedagogisk rådgjevar Cecilie Berger.

Cecilie Berger

Sosialpedagogisk rådgjevar på Saghaugen
Cecilie.jpg