For rådgjevarar og andre interesserte

Her finn du ei oversikt over korleis du kan få informasjon om utdanningane me tilbyr:

 

  • I januar deltek me med stand på Utdanningsmessa for Sunnhordland.
  • I februar arrangerer me open dag.
  • I april og november gjennomfører me utprøving i vidaregåande skule for elevar på 9.- og 10. trinn.
  • Du er alltid velkomen til å ta kontakt med oss og be om omvising på skulen.
  • Inviter gjerne rådgjevarane våre med på foreldremøte på ungdomsskulen din for å gi informasjon om utdanningsvegar.
  • Inviter gjerne rådgjevarane til skulen din for å gi informasjon til enkeltelevar, klassar eller større grupper på ungdomsskulane.
  • Ta gjerne kontakt med ein av rådgjevarane våre om du ønskjer besøk av elevane våre for å fortelje om utdanningsvegar.
  • Me har ei flott heimeside.
  • Me er på Facebook.
  • Du finn oss på Instagram.
  • Du finn oss på Snapchat på adressa "elevstordvgs" (elevrådet).
  • Her kan du sjå vår annonse.
  • Her kan du sjå film om skulen vår: Framtida ligg open.
  • Saman med Byggopp har me eit "Småhusprosjekt" for elevar i ungdsomsskulen. Kontaktperson for dette er Hermod.
  • Overføringsmøte - rundt skuleslutt har våre sosialpedagogiske rådgjevarar overføringsmøte med ungdomsskulane i regionen.